Thongplew1’s Weblog


คำถามท้ายบทที่ 2 เรื่อง การจัดการคุณภาพการศึกษา
มิถุนายน 28, 2008, 2:45 pm
Filed under: Uncategorized

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับอะไร เริ่มต้นที่ประเทศใด
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการคุณภาพทั้งระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารที่เน้น การปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นการทำงานจากการปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ในครั้งต่อ ๆ ไปอยู่เสมอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเริ่มต้นจากประเทศ สหรัฐอเมริกา
๒. ให้สรุปวิวัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบมุ่งทังองค์กร มาพอสังเขป
วิวัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์กร สรุปได้ดังนี้
ปี คศ. ๑๙๐๓ เพรดริด เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ชาวสหรัฐอเมริกาเริ่มสอนวิธีการบริหารโรงงานโดนใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวิชา วิศวกรอุตสาหกรรม
ปี คศ. ๑๙๒๔ ดร.ชวาลิต (Dr.Shewhart) เขียนตำรา เรื่อง “การควบคุมสินค้าอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ”ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ปี คศ. ๑๙๔๑ เอดเวิร์ด เดมมิ่ง ( Edward Deming) นำเทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางสถิติประยุกต์ใช้ใน The U.S. Bureau of the Census
ปี คศ. ๑๙๔๙ ญี่ปุ่น เริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพโดยจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพโดยตรงชื่อว่า “สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่น” และพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ที่เรียกว่า การควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร (Total Quality Control: TQC) และต่อมานำมาใช้ร่วมกับระบบการบริหารแบบ ทันเวลา
ปี คศ. ๑๙๕๐ เดมมิ่ง (Deming) นำหลักการคุณภาพไปเผยแพร่ให้กับวิศวกร และคณะผู้บริหารระดับสูงของญี่ปุ่น และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ปี คศ. ๑๙๗๐ ครอสบี (Crosby) นำแนวคิดเรื่องความผิดพลาดเป็นศูนย์
ปี คศ. ๑๙๘๘ หน่วยงานทางทหารของสหรัฐอเมริกาได้นำแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวม (Total Quality) มาใช้ในทางทหาร
ปี คศ. ๑๙๙๓ เป็นการเริ่มต้นแนวคิดเรื่องคุณภาพโดยรวมมาสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา
ในช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การ (TQC) ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เป็นแนวคิดที่เน้นการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณภาพในทุกระดับ เป็นการสร้างนิสัยแห่งการปรับปรุงและมุ่งความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้านในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ องค์การมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลได้กำหนดระบบคุณภาพ (Quality System) เป็นมาตรฐานสากลเรียกว่า ISO ๙๐๐๐ เป็นการนำหลักการบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การสู่การปฏิบัติ
ปี คศ. ๑๙๘๙ ประกาศใช้ระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๐
ปี คศ. ๑๙๙๕ ประเทศสหรัฐอเมริกา นำแนวคิด TQM มากำหนดใช้ในทางการศึกษา ครั้งแรกเรียกว่า Education Pilot Criteria ๑๙๙๕
๓. รางวัล Malcolm Bald ring National Quality Award หมายถึงอะไร
รางวัล Malcolm Bald ring National Quality Award หมายถึง รางวัลคุณภาพระดับชาติของสหรัฐอเมริกา มอบสำหรับบริษัทที่ได้มาตรฐานคุณภาพ
๔. หลักการสำคัญของระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ มีอะไรบ้าง
หลักการสำคัญของระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การมี ๓ ประการ คือ
(๑) การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า
(๒) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(๓) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม
๕. จงเติมชื่อผู้แต่ง พร้อมระบุ ปี คศ. ที่แต่ง ในตารางข้างล่างนี้
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์เผยแพร่
Introduction to Total Quality โกสท์และเดวิส Goetsch and Davis คศ. ๑๙๙๔
Quality is Free ครอสบี Crosby คศ. ๑๙๗๙
Quality, Productivity and Competitive Position Edward Deming คศ. ๑๙๘๒
Quality Without Tears : the Art of Hassle-Free Management Philip Crosby คศ. ๑๙๘๔
Total Quality Management in Education แซลลิส Sallis คศ. ๑๙๙๒

๖. การจัดการคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญอย่างไร
การจัดการคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญ คือ
๑. เป็นการแสดงถึงความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการ และความจำเป็น
สำหรับผู้เรียนและสังคมปัจจุบัน
๒. เป็นการจัดการเพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีสถานศึกษาหรือโรงเรียน
ทำหน้าที่จัดการศึกษา

๗. คุณภาพ หมายถึงอะไร
คุณภาพ หมายถึง ระดับมาตรฐานในการผลิต หรืระดับมาตรฐานของผลงาน ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่ต้องการและคาดหวังไว้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์และถูกต้องตามวัตถุประสงค์

๘. การจัดการคุณภาพ หมายถึงอะไร
การจัดการคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ต่อเนื่องในการเน้นคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพของการทำงานทุกส่วน ทุกกิจกรรม ตลอดทั้งวงจร หรือ ทุกขั้นตอนของการทำงาน เป็นระบบการบริหารงานที่เน้นคุณภาพในทุก ๆ ด้านขององค์การเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๙. การบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การ (TQM) มีหลักการที่สำคัญอะไรบ้าง
การบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การ (TQM) มีหลักการที่สำคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
(๒) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(๓) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม

๑๐. จงสรุปว่าระบบบริหารแบบ TQM มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ระบบบริหารแบบ TQM มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๗ ประการ คือ ภาวะผู้นำ การศึกษาอบรม การจัดโครงสร้างสนับสนุน การสื่อสาร การให้รางวัลและความชอบ การวัดผลงาน และ การทำงานเป็นทีม

๑๑. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างไร อธิบายและยกตัวอย่างพอสังเขป
การจัดการคุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและกระบวนการการจัดการศึกษา ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความจำเป็นสำหรับผู้เรียนและสังคมปัจจุบัน การบริหารคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นการจัดการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยสถานศึกษาทำหน้าที่
จัดการศึกษา
จากแนวคิดกับการจัดการคุณภาพการศึกษา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้จะต้องยึดหลักการสำคัญ ๓ ประการคือ
๑. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้รับบริการของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนและชุมชน สถานศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญโดยต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
๒. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยสถานศึกษาจะต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงสถานศึกษา(สถานที่) เพื่อ สร้างบรรยากาศที่ดี การพัฒนาบุคลากรให้ถึงพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. การให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการ คนงาน และที่สำคัญ คือ สนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในการยึดหลัก ๓ ประการ ดังที่กล่าวมาแล้วโดยจะต้องประยุกต์ใช้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้
ระยะที่ ๑ การเตรียมการดำเนินงาน
๑. ต้องสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรอื่น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมอบรมบุคลากรเพื่อให้เข้าใจระบบการทำงาน
๒. ทบทวนระบบการบริหารงานปัจจุบันของสถานศึกษา โดยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้บริหารประกาศนโยบายคุณภาพ
๔. วางแผนการทำงานตามระบบ TQM และกำหนดจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน
๕. จัดองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระดับบริหารและระดับคณะทำงาน
๖. คณะกรรมการบริหารจัดทำแผนปฏิบัติงานหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
๗. คณะทำงานวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนหลักงาน
๘. ดำเนินงานตามแผน
ระยะที่ ๒ การดำเนินงานตามแผน
๙. ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและออกแบบวิธีการทำงาน
๑๐. จัดทำระบบเอกสาร
๑๐.๑ จัดทำคู่มือระบบคุณภาพ
๑๐.๒ จัดทำคู่มือ กระบวนการและวิธีทำงาน
๑๑. นำระบบไปปฏิบัติตามหน้าที่ และตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. รายงานความก้าวหน้า
๑๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทบทวนการปฏิบัติ
ระยะที่ ๓ การประเมินผลการดำเนินงาน
๑๔. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานระยะที่ ๑
๑๕. แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
๑๖. เก็บบันทึกการดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จ
๑๗. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติถึงระยะที่ ๒
ระยะที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน
๑๘. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
๑๙. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
๒๐. นำระบบการบริหารงานคุณภาพเข้าสู่ระบบการทำงานปกติของหน่วยงาน

๑๒. นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของเดมมิ่ง ๑๔ ประการ (Deming’s ๑๔ point) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไรบ้าง
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของเดมมิ่ง ๑๔ ประการ (Deming’s ๑๔ point) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ได้ดังนี้
๑. การกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาที่แน่นอน
๒. การนำปรัชญาหรือแนวคิดใหม่ ๆ รวมถึง นำแนวคิดของบุคลากรทุกฝ่ายมาใช้ตัดสินใจร่วมกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพขึ้นในสถานศึกษาจนกลายเป็นวิถีชีวิต
๓. การยึดมั่นในหลักการของสถานศึกษา เพื่อยึดเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร ได้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน และยอมรับแนวคิดของผู้บริหาร รวมทั้งการตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ผู้รับบริการพอใจ
๕. การปรับปรุงกระบวนการทำงานของสถานศึกษามาในการจัดการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
๖. จัดการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพให้กับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารงานให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคนสร้างความมั่นใจให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น
๙. สถานศึกษาส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สนับสนุนการทำงานในสถานศึกษาและระหว่างหน่วยงาน
๑๐. สถานศึกษาโดยผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีการกระตุ้นในการทำงานโดยบอกวิธีการการทำงานให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ว่าควรทำอย่างไร เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพงาน อาจกระตุ้นเสริมด้วยคำขวัญของแต่ละสาขาวิชาการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
๑๑. เน้นการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ ดี เก่ง และมีความสุข
๑๒. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายใช้ความสามารถในการทำงานให้เต็ม
ศักยภาพ ขจัดอุปสรรคที่มีผลต่อความภูมิใจในการทำงาน ให้ความเป็นธรรมและเอาใจ
ใส่บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการนำผลการประเมินด้านลบมาทำลาย
หรือ บั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
๑๓. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงการทำงาน
ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
๑๔. การปฏิบัติตามแนวทางที่กล่าวมาเพื่อให้เกิดความสำเร็จโดยทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกัน
และฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนและรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: