Thongplew1’s Weblog


คำถามท้ายบทที่ ๗ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อน
มิถุนายน 28, 2008, 2:29 pm
Filed under: Uncategorized

ข้อ ๑. คำว่า”กลยุทธ์” ตามรูปศัพท์มีความหมายว่าอย่างไร? และในปัจจุบันที่นำมาใช้ทางการบริหารหมายความว่าอย่างไร?
คำว่ากลยุทธ์ ตามรูปศัพท์ มีความหมายว่า การรวมที่มีเล่ห์เหลี่ยม วีการต่อสู้ที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ กลวิธี วิธีพลิกแพลงโดยอาศัยความรู้ความชำนาญในปัจจุบันที่นำมาใช้ทางการบริหาร หมายถึง การนำองค์การโดยรวม หมายความว่า แนวทางที่กำหนดขึ้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้

ข้อ ๒. การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึงอะไร ? เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์?
การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่แยบยลโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศและความรู้ความชำนาญ เพื่อกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการในอนาคตให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีระบบของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้ บริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อกำหนดกรอบทิศทางหรือแผนการดำเนินงานขององค์การสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ เพราะ
๑. แบบแผนเดิมไม่สามารถใช้กับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดใหม่ ๆได้
๒. แผนแบบเดิมดำเนินการง่าย ๆ ขาดการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง ไม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุนใหม่ ๆ ได้
๓. ไม่มีกรอบแนวทางให้องค์การเปลี่ยนแปลงและคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากมีรายละเอียดงบประมาณมาก
๔. เป็นการเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าสำหรับอนาคต
๕. การตัดสินใจไม่ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๖. การทำแผนกลยุทธ์ไม่เป็นทางการ
๗. ขอบเขตการพิจารณาสภาพแวดล้อมของแผนมองข้ามปัจจัยด้านอื่นทั้งภายนอกและภายใน
๘. แผนแบบเดิมมีการเสี่ยงสูง ขาดการพิจารณาที่รอบคอบก่อให้เกิดปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนใหม่

ข้อ ๓. จงบอกถึงขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและอธิบายแต่ละขั้นตอนโดยย่อ
ขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค SWOT ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
๒. การประเมินสภาพของสถานศึกษา หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT ประกอบด้วยปัจจัยหลัก ๖ ด้าน (๒S ๔M) คือ โครงสร้างและนโยบายสถานศึกษา การให้บริการและลักษณะของผู้เรียน บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
๓. การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา หมายถึงการตั้งเป้าหมายที่ต้องการ หรือ ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หรือ จุดมุ่งหมาย ของสถานศึกษา
๔. การกำหนดกลยุทธ์ โดยสถานศึกษาเลือกวิธีการที่จะใช้ปฏิบัติในแต่ละพันธกิจที่มีความเป็นไปได้ ที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จหรือบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมแต่ละระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๕. การแปลงกลยุทธ์นำไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา นำมาจัดวางทิศทาง กำหนดกลยุทธ์ การคาดการณ์งบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติและการควบคุม เป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ก็คือ การปฏิบัติงานตามแผน
๖. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานตามกระบวนการและการติดตามผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคืออะไร? และมีความสำคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษาอย่างไร?

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คือ การพิจารณาสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็นอยู่และพิจารณาแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายใน ๓-๕ ปี ข้างหน้า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา คือ ได้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปใช้กำหนดทิศทางและกำหนดกลยุทธ์ต่อไป

ข้อ ๕.จงอธิบายหลักการของเทคนิค SWOT เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานสถานศึกษา
หลักการของเทคนิค SWOT เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานสถานศึกษา
มีดังน
ี้
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ได้แก่ กาวิเคราะห์จุดแข็งและวิเคราะห์จุดอ่อนในปัจจัยหลัก ๖ ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์และ การบริหารจัดการ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในระดับกว้าง เหนือการควบคุมของสถานศึกษา แต่พอคาดการณ์แนวโน้มเพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบกาตัดสินใจ ได้ว่าปัจจัยใดเป็นโอกาสที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และปัจจัยใดเป็นปัญหาควร
หลบหลีก
๒. นำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อ ๑ นำมาสรุปในภาพรวมว่าสถานศึกษามีสถานภาพ
อย่างไรและมีแนวทางกำหนดกลยุทธ์อย่างไร ใน ๔ รูปแบบต่อไปนี้
รูปแบบที่ ๑ สภาพแวดล้อมภายในเข็มแข็ง และมีสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้ออำนวย
แสดงว่า สถานศึกษามีศักยภาพสูง กลยุทธ์ในการทำงานแนวทางเพิ่มขยายหรือสร้างสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ได้ง่าย
รูปแบบที่ ๒ สภาพแวดล้อมภายในเข็มแข็ง และมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค
แสดงว่าสถานศึกษาพร้อมแต่ภายนอกไม่เอื้ออำนวยกลยุทธ์ต้องมีแนวด้านการปรับปรุงพัฒนารักษาสถานภาพ ให้ภายนอกพร้อมก็รีบดำเนินการในรูปแบบที่ ๑
รูปแบบที่ ๓ สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน และมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส แสดงว่าสถานศึกษาไม่พร้อม แต่ภาพนอกพร้อม กลยุทธ์มีแนวด้านการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เข็มแข็ง เพื่อนำไปสู่รูปแบบที่ ๑
รูปแบบที่ ๔ สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค แสดงว่า สถานศึกษาขาดความพร้อม ภายนอกก็ไม่พร้อม กลยุทธ์ต้องรีบเร่งทบทวน ปรับปรุง

ข้อ ๖.จงอธิบายขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานศึกษา พร้อมยกตัวอย่าง
ขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานศึกษา มีดังนี้
๑. การวิเคราะห์จุดแข็งของสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ องค์ประกอบ
หลักที่เป็นข้อดีข้อเด่น ที่ส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาได้รับผลผลิตในด้านที่ดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการบริหารจัดการที่ดี ครูมีความรู้ความสามารถ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผู้ปกครองพึงพอใจ มีงบประมาณเพียงพอ เป็นต้น
๒. การวิเคราะห์จุดอ่อนของสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย หรือ องค์ประกอบหลักที่
เป็นจุดอ่อนส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมาย เช่น จำนวนครูมีน้อย
สอนมาก ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ งบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ล้าสมัย การบริหารจัดการไม่มี เป็นต้น
๓. การวิเคราะห์โอกาสของสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลเอื้ออำนวย
ให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น ชุมชนให้การสนับสนุน มีความร่วมมือทุกระดับหน่วยงาน
๔. การวิเคราะห์อุปสรรคของสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลให้การ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น ชุมชนไร้คุณภาพชีวิต รายได้ตกต่ำ
มีปัญหายาเสพติด ขาดความร่วมมือในทุกรูปแบบ

ข้อ ๗. จงอธิบายความหมายของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และบอกถึงความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของสถานศึกษาที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยกันกำหนดขึ้น เป็นพื้นฐานในการคิดและตัดสินใจร่วมกันว่าอยากให้สถานศึกษาเป็นอย่างไรในอนาคต
พันธกิจ หมายถึง ข้อความที่มุ่งตอบคำถามที่ว่าทำไมจึงต้องมีหน่วยงานนี้และหน่วยงานนี้ควรทำอะไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการบอกให้ทราบถึงผลผลิตหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าประสงค์ หมายถึง ความคาดหวังสำคัญที่สถานศึกษาต้องการให้เกิดขึ้นโดยสอดรับกับ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ซึ่งเน้นการตอบคำถามว่า ทำเพื่อใครและได้รับประโยชน์อย่างไร จากการดำเนินงานของสถานศึกษา เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จปลายทางขององค์การ
คำทั้ง ๓ คำ มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วิสัยทัศน์ เป็นตัวกำหนดภาพใหญ่ของอนาคตที่ต้องการให้เป็น พันธกิจ จะเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ให้วิสัยทัศน์บรรลุผล
ส่วนเป้าประสงค์ เป็นผลสำเร็จที่ต้องการ เพื่อให้องค์การเป็นไปตามต้องการ

ข้อ ๘. ให้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษามา 1 แห่ง
นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จะเป็นศูนย์กลางบูรณาการเรียนรู้วิชาการ วิชาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนและชุมชนมีความรู้ ทักษะ และ คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี กำหนดพันธกิจ เพื่อเป็นทิศทางไว้ ๕ พันธกิจ คือ
๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
๒. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. บริการสังคม
๔. สร้างผู้ประกอบการใหม่
๕. สนองการปฏิรูประบบราชการ

๑. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ร่มรื่น สวยงามน่าอยู่และปรับปรุงอาคารเรียน
ห้องเรียนให้มีสภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
๒. พัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้จากการค้นคว้าและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างมีระบบ
๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
๔. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพ โดยประสานสัมพันธ์อันดีกับมวลชน
๕. ส่งเสริมอาชีพอิสระในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้จบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพอิสระได้ มีทักษะพื้นฐานเพียงพอ มีนิสัยการทำงานที่ดี
๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบของทางวิทยาลัยและกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗. จัดระบบบริหารเชิงคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีแผนแม่บทในการพัฒนา
๘. ส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษาในการพัฒนาตนเองให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และได้รับการอบรมสัมมนา ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
๑๐. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานในด้านต่าง ๆ
๑๑. ขยายสถานศึกษาเพื่อรองรับความต้องการในการเรียนสายวิชาชีพให้ทั่วถึง

ข้อ ๙. จงเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ท่านกำหนดขึ้น กับ ของสถานศึกษาที่มีอยู่แล้วว่ามีความแตกต่าง เหมาะสม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน คือ ที่กล่าวในข้อ ๘ ส่วนของเดิมนั้น วิสัยทัศน์มีความยาวถึงประมาณ ๒/๓ หน้ากระดาษ A๔ หลังจากประกาศใช้แล้วไม่มีใครจำได้มีสาระมากเกินไปยากต่อการนำไปปฏิบัติ
พันธกิจ ของเดิมกำหนดเป็นข้อ ๆ โดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้านซึ่งถ้าได้พิจารณาแล้วพบว่าในจำนวน ๑๖ ข้อ มีความซ้ำซ้อนกันและการกำหนดไว้มากมีปัญหาต่อการปฏิบัติ คือ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบ

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: