Thongplew1’s Weblog


คำถามท้ายบทที่ ๙ เรื่อง การประเมินและการควบคุมคุณภาพ
มิถุนายน 26, 2008, 8:53 am
Filed under: Uncategorized

ข้อ ๑. การควบคุมงานคืออะไร สำคัญอย่างไร
การควบคุมงาน คือ ความพยายามอย่างมีระบบในการวางมาตรฐานของการดำเนินการให้บรรลุผลตามแผน การวางระบบสารสนเทศ การเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ การระบุภาวะความเบี่ยงเบนและความรุนแรง รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า ทรัพยากรทั้งปวงถูกใช้ไปอย่างประหยัด และบังเกิดผลตามจุดหมายปลายทางที่วางไว้การควบคุมงาน มีความสำคัญ ดังนี้
๑. เป็นการประกันความสำเร็จของแผนงานและความมั่นคงก้าวหน้าขององค์กร
๒. ช่วยให้การดำเนินงานมีระบบ มีคุณภาพ และสามารถประกันคุณภาพได้

ข้อ ๒. ขั้นตอนในการควบคุมมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
ขั้นตอนในการควบคุมมี ๔ ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่
๑. การกำหนดเกณฑ์ คือ การกำหนดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อยู่ในลักษณะของมาตรฐานที่กำหนดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการสู่มาตรฐานนั้น ๆ
๒. การประเมิน คือ การรวบรวมข้อมูล เพื่อพิสูจน์ให้ทราบว่า การดำเนินการของ
ผู้ปฏิบัติระดับต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม
การลงทะเบียนข้อมูลปฐมภูมิ เป็นต้น
๓. การเปรียบเทียบ เป็นการนำข้อมูลจากการประเมินในสถานการณ์จริงไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งใดเป็นไปตามเกณฑ์ และมีสิ่งใดหย่อนกว่าเกณฑ์
๔. การปรับปรุง ได้แก่ การนำสิ่งที่หย่อนกว่าเกณฑ์ที่ได้จากการประเมินนั้น มาศึกษา
สาเหตุโดยเร็วที่สุด และให้มีการดำเนินมาตรการเพื่อให้งานมีความก้าวหน้าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และสามารถตามส่วนอื่น ๆ ที่ได้เกณฑ์อยู่แล้วให้ทัน
ข้อ ๓. มิติของการควบคุมมีอะไรบ้าง จงอธิบายมาทุกมิติ
มิติของการควบคุมมี ๓ มิติ คือ
๑. มิติด้านประเภทของการควบคุม ประกอบด้วย
๑.๑ การควบคุมก่อนเริ่มงาน เป็นการประเมินเพื่อควบคุมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การเงินและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ให้มีวามพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการ
๑.๒ การควบคุมระหว่างปฏิบัติการ คือ ระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้สำหรับ การตรวจ
ประเมินความเบี่ยงเบนไปจากแผนหรือเกณฑ์เพ่อจะได้ดำเนินการเอย่างเหมาะสม
๑.๓ การควบคุมหลังการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบว่า การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนหรือไม่
๒. มิติด้านระดับของการควบคุม ประกอบด้วย
๒.๑ การควบคุมระดับยุทธศาสตร์ เป็นการควบคุมให้ดำเนินการตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
๒.๒ การควบคุมระดับกลาง หรือ ระดับการจัดการ หรือระดับกลยุทธ์ เป็นการควบคุม
เกี่ยวกับการแปลงยุทธ์ศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หรือเรียกว่า ระดับแผนงาน หรือแผนย่อย
ตามที่กรอบนโยบายระบุไว้
๒.๓ การควบคุมระดับปฏิบัติการ เป็นการควบคุมการปฏิบัติให้ดำเนินการไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นการควบคุมเกี่ยวกับกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
รายสามเดือน หรือรายปี
๓. มิติด้านองค์ประกอบ หรือ สาระของการควบคุม ได้แก่
๓.๑ การควบคุมการตลาด ได้แก่ กรอบความคิดของการวางแผนการศึกษาที่เน้นการ
ตอบสนองความต้องการกำลังคน หรือความต้องการการศึกษาเพื่อให้มีผู้เรียน ซึ่งป้องกัน
ด้วยการวางแผนการจัดทำแผนที่สถานศึกษา และการจัดการตลาดให้ถูกต้อง
๓.๒ การควบคุมการเงิน ได้แก่ การควบคุมการเงิน ค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรมอย่างมีระบบ
เพื่อช่วยให้องค์การเข้มแข็ง
๓.๓ การควบคุมปฏิบัติการ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดการปฏิบัติงาน การจัดการพัสดุ
การสื่อสาร การประสานงาน ที่เน้นประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติ
๓.๔ การควบคุมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการให้มีบุคลากรในปริมาณและ
คุณภาพที่เหมาะสม ให้มีวัฒนธรรมในการทำงาน และการดำเนินชีวิตที่ดีและทำหน้า
ที่เพื่อองค์กร อย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จและมีความสุข

ข้อ ๔. จากชนิดข้อมูลที่กล่าวมา ให้พิจารณาว่าสถาบันของท่านมีระบบสารสนเทศชนิดใดดีที่สุด
จงระบุมา ๕ ชนิด พร้อมอธิบายว่าดีเพราะอะไร

จากชนิดของข้อมูลที่กล่าวมา ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี มีระบบสารสนเทศ ที่ดีที่สุดเรียงลำดับจากมาก จำนวน ๕ ชนิด
๑. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เพราสถานศึกษาได้จัดเก็บข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้า
และบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส. ๒ จะมีข้อมูลโดยละเอียด เรียกว่าศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาที่สถานประกอบการสามารถเปิดเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ และนักนักศึกษาปีสุดท้ายจะมี E-mail กันทุกคนเพื่อสะดวกในการติดต่อ
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะงานบุคลากรได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากร
เป็นปัจจุบัน ได้บันทึกรายละเอียดอย่างครบถ้วน สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้ได้ในทันที
๓. ข้อมูลหลักสูตรและโปรแรกมการเรียน เพราะจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
อย่างสะดวก
๔. การสื่อสารและไปรษณีย์ เพราะ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ) ของวิทยาลัยฯ
ใช้ระบบ E-office รับ-ส่ง หนังสือ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อการดำเนินการ
๕. การบริหารวิชาการในส่วนของงานทะเบียน มีการจัดเก็บผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๕. คำถามเดียวกับข้อ ๔ แต่ถามถึงชนิดสารสนเทศที่ไม่ดีหรือมีน้อย ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง และเป็นที่หนักใจในสถาบัน ๕ ชนิด พร้อมอธิบายเหตุผล
จากข้อมูลที่กล่าวมา ข้าพเจ้าได้พิจารณากำเนิดของสารสนเทศที่ไม่ดี หรือมีน้อย ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง และเป็นที่หนักใจใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี มีดังนี้
๑. ข้อมูลครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพราะยังไม่มีการจัดทำบัญชีที่บันทึกไว้ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลมี
การผิดพลาด ไม่สามารถสืบค้นได้
๒. ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง เพรายังไม่มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียด วัสดุแต่ละประเภท
๓. ข้อมูลของสมาคมศิษย์เก่า ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
๔. ข้อมูลการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่มีการบันทึกไว้เป็นข้อมูล
๕. ข้อมูลกิจการนักศึกษา มีการบันทึกไว้บ้างแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน
ขณะได้นี้ได้เริ่มจัดทำเวปไซต์ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ

ข้อ ๖. จงใช้เกณฑ์ทั้ง ๙ ข้อ ประเมินระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่สังกัดทั้งระบบ และอธิบายเหตุผลว่า
๖.๑. มีหรือไม่มี
๖.๒. ถ้ามี ให้ตอบต่อไปว่า ดี ปานกลาง หรือไม่ดีอย่างไร ?
การประเมินระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์ทั้ง ๙ ข้อ ผลการประเมิน มีดังนี้
๑. ผสมผสาน มี น่าจะจัดอยู่ในระดับปานกลาง
๒. ใช้สะดวก วิทยาลัยฯมีระบบเครือข่าย เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายในวิทยาลัยสะดวกต่อการใช้ หากมีปัญหาวิทยาลัยมีบุคลากรดูแลประจำ สามารถแก้ไขได้ทันที
๓. พร้อมเพื่อการแข่งขัน มี น่าจะอยู่ในระดับปานกลาง
๔. ระบบปฏิบัติการ มี และอยู่ในระดับดี
๕. กระบวนการจัดทำ มีและอยู่ในระดับปานกลาง
๖. ตอบสนององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ มี อยู่ในระดับปานกลาง
๗. คุ้มค่า มีความคุ้มค่า
๘. น่าใช้ มีความน่าใช้ ใช้จ่าย ช่วยให้บุคลากรทำงานได้ง่ายขึ้น จัดอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี
๙. เป็นอัตโนมัติ มีอยู่ในระดับปานกลาง
ขณะนี้ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ซึ่งในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างดีนั้น
ได้รับงบประมาณจากประเทศเกาหลี ในการปรับปรุงศูนย์แม่ข่าย ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ นี้
เมื่อดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าเกณฑ์ทั้ง ๙ ข้อ น่าจะอยู่ในระดับดีทั้งหมดได้

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s%d bloggers like this: